KWS
   
 

Rotskörd

Rotskörden per hektar är avhängig av en rad faktorer.

Skördens storlek beror t.ex. på:
Jordmån
Väderförhållanden
Försörjning med näringsämnen och vatten
Potentialen hos en viss sort, som förädlaren kan påverka.

Det optimala betbeståndet med ca. 90.000 betor per hektar möjliggör, beroende på odlingsplats, en skörd på 40 till 100 ton nackade* betor per hektar.

* När sockerbetan vidareförädlas till socker kan endast roten användas. Därför "nackas" betan vid skörd.

 


 
KWS